janhenrikoydne@hotmail.com 2018-05-15 12:14:52

Økonomistyring

 

 

ØKONOMIHÅNDBOK FOR

Snarøya Sportsklubb

Vedtatt av

Snarøya Sportsklubbs styre

den

______________________

 

INNLEDNING

Styret i Snarøya Sportsklubb har det overordnede ansvaret for Snarøya Sportsklubbs økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Snarøya Sportsklubb for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Snarøya Sportsklubb fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

-        Snarøya Sportsklubb skal bruke og forvalte Snarøya Sportsklubbs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte

-        Snarøya Sportsklubb skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering

-        Snarøya Sportsklubb skal ha en forsvarlig økonomistyring

Lover og bestemmelser

Snarøya Sportsklubb er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Snarøya Sportsklubb er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

Sentrale lover er

-      NIFs lov

-      Snarøya Sportsklubbs egen lov

-      Regnskapsloven

-      Bokføringsloven

-      Revisorloven

-      Merverdiavgiftsloven

-      Arbeidsgiveravgiftsloven

-      Skattebetalerloven


BUDSJETT

Snarøya Sportsklubb utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig/kasserer som følger opp for økonomien mellom styremøtene.

Snarøya Sportsklubb utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på Snarøya Sportsklubbs årsmøte og følges opp av styret gjennom året. Snarøya Sportsklubb bruker forenklet norsk standard kontoplan og alle Snarøya Sportsklubbs grupper benytter de samme kontoklassene. Budsjett for de enkelte grupper skal alltid godkjennes av hovedstyret.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for Snarøya Sportsklubb og på gruppenivå.

Følgende punkter er viktige ved budsjettering i Snarøya Sportsklubb:

Inntekter:

-      Avtaler,

-      Sponsorkontrakter

-      Medlemslister.

-      Fjorårsregnskapet (årets) inntekt

-      «Årshjulet» for å avdekke om det er ytterligere nye aktiviteter som skaper inntekter.

 

Kostnader:

-      Fjorårets (årets) kostnader

-      Planlagte aktiviteter for kommende år

-      Kontrakter (for eksempel husleie)

 

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital. Man bør vedlegge en forklaring om man setter opp et budsjett som går i underskudd.

 

Ved usikkerhet bruker Snarøya Sportsklubb det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

 

For at Snarøya Sportsklubb til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det har tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Snarøya Sportsklubb også et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper Snarøya Sportsklubb å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året. Likviditetsbudsjettet utarbeides årlig men oppdateres hvert måned.

Snarøya Sportsklubbs Årshjul, Budsjett og Likviditetsbudsjett ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

REGNSKAP

Snarøya Sportsklubb er regnskapspliktig og følger regnskapsloven

Fullmakter i Snarøya Sportsklubb

Hovedstyret i Snarøya Sportsklubb har delegert myndighet til enkelte personer i Snarøya Sportsklubb. En oversikt over denne fullmakts-fordelingen finnes i Snarøya Sportsklubbs fullmaktsmatrise.

En oversikt over hva som inngår i hver enkelt rolle i Snarøya Sportsklubbs finnes i de ulike rollebeskrivelsene.

Fullmaktsmatrise og rollebeskrivelse for daglig leder og kasserer ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Regnskapssystem og fakturasystem

 

Snarøya Sportsklubb bruker følgende regnskapssystem:

TRIPLETEX

Snarøya Sportsklubb benytter følgende fakturaprogram på nett:

TRIPLETEX

Regnskapsbilag

Alle typer regnskapsbilag skal løpende leveres til klubbens økonomiansvarlig/kasserer, men senest innen fastsatt frist i årshjulet. For arrangementer eller andre aktiviteter skal bilag leveres til økonomiansvarlig umiddelbart etter gjennomføring.

Internregnskap for lag/grupper

Administrasjon/økonomiansvarlig bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder for å spesifisere på gruppe- og lagsnivå. Det utarbeides et internregnskap for respektive grupper og lag hvert måned.

Når lag-/gruppeleder mottar lagets/gruppens internregnskap regnskap kontrolleres dette mot lagets/gruppens budsjett. Dersom internregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) tar lag-/gruppeleder kontakt med administrasjonen, økonomiansvarlig eller lag/gruppekasserer.

Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)

Snarøya Sportsklubb avstemmer alle balanseposter minimum en gang pr år. Bankkonti avstemmes månedlig, offentlige avgifter (skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) pr termin og øvrige balansekonti på kvartalsnivå (eller oftere hvis behov).

Alle balanseposter skal avstemmes pr 31.12, og det er kun reelle eiendels- og gjeldsposter som står i Snarøya Sportsklubbs balanse.

Balanseavstemming og bankavstemming ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Årsregnskap

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Snarøya Sportsklubbs årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele Snarøya Sportsklubb (inkludert gruppers årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med pliktige (og relevante) opplysninger.

Årsregnskapet er signert av alle styrets medlemmer og fremlegges på Snarøya Sportsklubbs årsmøte i revidert versjon.

Snarøya Sportsklubb utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet og årsberetning ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Pr 31.12 går Snarøya Sportsklubb gjennom sine regnskap for å:

-        Avsette for opptjente inntekter (inntekt som gjelder år 1, men man får den først innbetalt i år 2).

-        Periodisere forskuddsbetalte inntekter (man har mottatt innbetaling i år 1, men den gjelder for år 2).

-        Avsette for påløpte kostnader (kostnaden gjelder år 1, men faktura e.l. kommer ikke før i år 2)

-        Periodisere forskuddsbetalte kostnader (faktura betales i år 1, mens kostnaden gjelder år 2)

Økonomiske misligheter

Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i Snarøya Sportsklubb, skal det søkes bistand hos f.eks. idrettskretsen, revisor, regnskapsfører og/eller kontrollkomite.

INNTEKTER OG INNBETALINGER

Deltakeravgift, treningsavgift og medlemskontingent

Snarøya Sportsklubb innkrever medlemmene gjennom Web.org. Innkreving av kontingenter og treningsavgifter avgifter foretas gjennom Web.org på bakgrunn av medlemslistene som lagsansvarlig leverer til avtalte frister.

Alle Snarøya Sportsklubbs medlemmer betaler en medlemskontingent på kr 500. I tillegg betaler medlemmene treningsavgift. Treningsavgiften er for tiden følgende; 

GRUPPE

AVGIFT

Fotball

1 000

Håndball

500

Bandy

400

Allidrett

800

Innebandy

 

 

Offentlige tilskudd og kompensasjoner

Tilskuddstyper og kompensasjoner for Snarøya Sportsklubb er (listen er ikke uttømmende):

-        Mvakompensasjon

-        Lokale aktivitetsmidler (LAM)

-        Spillemidler til utstyr

-        Grasrotandel

-        Midler fra ulike stiftelser

Kiosksalg

Ansvarlige for kiosksalget henter og leverer kontantkassen og kasseoppgjørsskjema hos økonomiansvarlig. Før kassen leveres tilbake skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør».

Kasseoppgjørsskjema fylles ut med dato, salgsoppgjør, spesifikasjon av ulike typer salg, og eventuelle utlegg fra kassen (skal dokumenteres med kvittering). Oppgjøret signeres av 2 ansvarlige personer. Ved levering teller kioskansvarlig og økonomiansvarlig opp pengene i fellesskap.

Mal til kassetellingsskjema ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Snarøya Sportsklubb benytter Vipps,kassesystem og betalingsterminal Kassen skal avstemmes mot utskrift fra betalingsterminalen (z-rapport).

Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter o.l.

Ved billettsalg, lotterisalg og parkeringsinntekter skal salgsoppgjørsliste fylles ut. Salgsoppgjør skal inneholde dato for arrangement, billetter (lodd etc.) solgt fra nr. til nr., antall solgte billetter og til hvilken pris. Oppgjøret skal signeres av 2 ansvarlige personer og det skal skje på Snarøya Sportsklubbs oppgjørsskjema.

Mal til oppgjørsskjema billettsalg ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Salg av varer og tjenester (utgående faktura)

Ved omsetning av varer og tjenester utsteder Snarøya Sportsklubb en utgående faktura. Snarøya Sportsklubb benytter fakturaprogram nevnt i kapittel om Regnskaps- og fakturaprogram.

Den som er ansvarlig for ulike typer avtaler i Snarøya Sportsklubb eller andre som ønsker noe fakturert fra Snarøya Sportsklubb, fyller ut et fakturagrunnlag som overleveres økonomiansvarlig/den som har ansvaret for faktureringen.

Fakturagrunnlag ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Dugnad

Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben. Inntekter fra dugnader i regi av Snarøya Sportsklubb skal inngå i det ordinære årsregnskapet. Dersom det er ett enkelt lag eller gruppe i Snarøya Sportsklubb som gjennomfører dugnaden, skal inntekten inngå i årsregnskapet på samme måte, men midlene disponeres av gruppen eller laget som gjennomfører dugnaden.

Dersom Snarøya Sportsklubb har omsetning av varer i forbindelse med dugnad, rapporteres det inn dersom mvapliktig omsetning overstiger grensebeløpet.

Merverdiavgift

Snarøya Sportsklubb driver følgende omsetning som IKKE er merverdiavgiftspliktig:

-      Vanlige medlems- og startkontingenter

-      Billettinntekter

-      Inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv.

-      Offentlige tilskudd

-      Lotteriinntekter

-      Bingoinntekter

-      Gaver

-      Inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer

Snarøya Sportsklubb driver følgende omsetning som kan være merverdiavgiftspliktig virksomhet:

-      Sponsorinntekter

-      Salg av utstyr

-      Kioskvirksomhet

-      Serveringsvirksomhet

-      Salg av jakkemerker ol.

-      Dugnadsinnsats

-      Salg av varer

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.16), beregner, rapporterer og innbetaler Snarøya Sportsklubb merverdiavgift.

Innbetalinger

Innbetalinger som gjøres til Snarøya Sportsklubbs bankkonto skal alltid dokumenteres med grunnlag som avtaler, kontrakter eller lignende.

Dersom det kommer innbetalinger uten underliggende dokumentasjon, må dette skaffes til veie.

KOSTNADER OG UTBETALINGER

Kjøp fra leverandører

Det er kun dem som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise som kan bestille på vegne av Snarøya Sportsklubb. Snarøya Sportsklubb har leverandøravtaler som de ulike gruppene skal handle fra (så fremt det er hensiktsmessig).

Inngående faktura

Alle mottatte fakturaer skal godkjennes av 2 ansvarlige personer som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise. Alle fakturaer skal være stilet til Snarøya Sportsklubb. Hvis tilstiling (navn på idrettslag, adresse osv.) er feil, skal leverandør kontaktes for å få ny faktura med korrekt tilstiling.

Utgiftsrefusjoner

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på Snarøya Sportsklubbs standard utgiftsrefusjonsskjema og skjema skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til Snarøya Sportsklubbs fullmaktmatrise. Formål med utlegget skal alltid påføres.

Ved dekning av reise- og oppholdsutgifter skal det alltid påføres hvem utgiftene gjelder og eventuelt hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Ved dekning av utgifter til mat/drikke skal det alltid oppgis formål og hvem bevertningen dekker.

Standard utgiftsrefusjonsskjema ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonoimhåndbok.

Varekjøp

Alle varekjøp skal godkjennes av to personer (se kapittel om Inngående faktura).

For varer som er kjøpt inn for videresalg, fører Snarøya Sportsklubb varelagerliste. Varelageret telles opp pr 31.12, og det er Snarøya Sportsklubbs standardiserte varetellingsliste som skal benyttes.

Varetellingslisten skal leveres økonomiansvarlig/kasserer i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle varer på varelageret. Varer for videresalg (f.eks. varelager til kiosk) verdsettes til det laveste av anskaffelseskost og forventet salgspris.

Varetellingsliste ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Kjøp av utstyr og eiendeler

For innkjøp av utstyr og eiendeler som varer mer enn ett år, fører Snarøya Sportsklubb utstyrs- og eiendelsoversikt.

Eiendeler og utstyr telles opp pr 31.12, og det er Snarøya Sportsklubbs standardiserte utstyrs- og eiendelsoversikt som skal benyttes.

Oversikten skal leveres økonomiansvarlig/kasserer i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle eiendeler og alt utstyr.

Eiendeler og utstyr verdsettes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger. Avskrivninger beregnes basert på følgende formel:

15årlig avskrivning=anskaffelseskostøkonomisk levetid">

Utstyrs- og eiendelsoversikt ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Utbetalinger

Alle utbetalinger skal signeres elektronisk av minst 2 personer i nettbanken. Hvem som skal ha signaturrett er vedtatt av hovedstyret og fremkommer i fullmaktsmatrisen. Det er tegnet underslagsforsikring for alle som har signaturrett.

Per dags dato har følgende personer/roller delt signaturrett i nettbanken:

-        Kathrine Sole Semb/Daglig leder

-        Christian Deisz/Økonomiansvarlig hovedlag

-        Georg Muri/……

Hovedstyret har beskrevet og delegert hvem som har signaturrett i Snarøya Sportsklubb, se Snarøya Sportsklubbs fullmaktsmatrise (beskrevet under kapittel REGNSKAP).

Snarøya Sportsklubb har en brukskonto, en høyrentekonto og en skattetrekkskonto. Alle kontoer står i Snarøya Sportsklubbs navn, private kontoer benyttes ikke.

Hovedstyret kan vurdere behovet for enkelte egne gruppe/lagskontoer i banken. Ingen skal benytte private kontoer. Oversikt over inntekter og kostnader pr gruppe skal sikres ved interne avdelings-/prosjektregnskap (grupperegnskaper). Egne gruppekontoer skal ikke benyttes som en måte å følge opp økonomien på.

Alle gruppekontoer er en del av det ordinære regnskapet og skal medtas på Snarøya Sportsklubbs totalregnskap.

Lagkasse

Når laget trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon. Dersom det ønskes forskudd fra lagkassen, skal den som mottar forskuddet signere på skjema for uttak fra kasse.

Skjema for uttak fra kasse ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Eventuelle kontanter som de enkelte lagene i Snarøya Sportsklubb selv samler inn skal settes inn i banken på Snarøya Sportsklubbs brukskonto med informasjon om hva pengene gjelder (se for eksempel kapittel om Dugnad).

I størst mulig grad unngår Snarøya Sportsklubb håndtering av kontanter. Inntekter i form av kontanter som er tjent opp gjennom aktivitet i Snarøya Sportsklubbs regi overføres til lagkassen og settes inn på Snarøya Sportsklubbs brukskonto uten ubegrunnet opphold.

LØNN OG YTELSER

Lønnssystem

Snarøya Sportsklubb benytter følgende lønnssystem:

TRIPLETEX

Kontrakt/avtale

Før utbetaling skal det alltid etableres en arbeidsavtale/kontrakt som er signert av mottaker og person med fullmakt i Snarøya Sportsklubbs fullmaktsmatrise (se kapittel om REGNSKAP). 

Snarøya Sportsklubb har standardiserte kontrakter, godkjent gjennom vedtak i hovedstyret, som skal benyttes. Dette gjelder for alle faste ansatte, vikariater, timelønnede og andre som mottar ulike godtgjørelser. Alle avtaler/kontrakter arkiveres på Snarøya Sportsklubbs kontor. Personer som har faste eller midlertidige ansettelsesforhold meldes inn i AA-registeret.

Mal for arbeidsavtale ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Lønnsutbetaling

Alle lønnsutbetalinger foretas fra administrasjonen/økonomiansvarlig, og alle utbetalinger disse skal være dokumenterbare. Det utstedes lønnsslipp som inneholder spesifikt hva personen mottar, dato for utbetaling, dato for utført arbeid, størrelse på forskuddstrekk mm. Det blir samtidig generert en avsetning for feriepenger som lønnsmottaker vil motta neste år, eller evt ved avslutning av arbeidsforhold om dette avtales. Timelønnede skal føre arbeidstimer på standardiserte timelister. Forskuddsbetalinger bør ikke forekomme.

Antall ansatte i Snarøya Sportsklubb overstiger grensen for obligatorisk tjenestepensjon og Snarøya Sportsklubb har opprettet OTP-ordning for sine ansatte.

For hver lønnskjøring/utbetaling skal dette godkjennes i tråd med Snarøya Sportsklubbs fullmaktsmatrise, se kapittel om REGNSKAP.

Skjema for timelister ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Næringsdrivende eller ansatt

I de tilfellene Snarøya Sportsklubb benytter selvstendig næringsdrivende, gjøres det i hvert tilfelle en vurdering for å kunne definere om denne anses som næringsdrivende eller om betalingen anses som lønn fra Snarøya Sportsklubb. Følgende elementer vurderes: Om den som yter tjenesten

-        Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre

-        Har eget kontor eller produksjonslokale

-        Holder egne materialer

-        Har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler

-        Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet

-        Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte

-        Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid

-        Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver

-        Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som arbeidstaker og får utbetalt ordinær lønn på linje med andre arbeidstakere i Snarøya Sportsklubb.

Skattefri lønnsutbetaling

Snarøya Sportsklubb registrerer alle lønnsutbetalinger i lønnssystemet. Utbetalinger som ikke overstiger skattefri grense (pr 01.01.16; kr 8 000 pr ansatt pr år) medfører ikke oppgaveplikt.

Skattefrie utbetalinger utbetales ikke i tillegg til annen lønn.

All lønnen er arbeidsgiveravgiftpliktig når Snarøya Sportsklubb overstiger beløpsgrensene for dette (se kapittel om arbeidsgiveravgift).  

Utgiftsgodtgjørelse

Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.16) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig.

Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.

Snarøya Sportsklubb registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse i lønnssystemet og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Bilgodtgjørelse

Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse inntil kr 3,50 pr kilometer (pr 01.01.17) uten at det medfører skatteplikt.

Snarøya Sportsklubb benytter standardisert reiseregning som signeres av mottaker og attesteres i tråd med fullmaktsmatrise (se kapittel om REGNSKAP) før utbetaling.

Ved krav om passasjertillegg oppgis passasjerene med navn. Det skal påføres dato for reise/hjemkomst ved hver tjenestereise, samt reiserute.

Reiseregning ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Dommerregninger

Utstyrsgodtgjørelse til dommere innen lagidretter hvor det er nødvendig med spesielt utstyr (f.eks. sko, drakt, beskyttelse mm) godkjennes som skattefri godtgjørelse med inntil 270 kroner per oppdrag - inntil 10 oppdrag (2018-sats). Samlet skattefri godtgjørelse, som utbetales til dommeren fra samme klubb, kan ikke overstige 2 700 kroner per år (2018-sats). Forutsatt at dommerne ikke har fått utstyr fra klubben. 

Dommere kan ikke kreve å få beløpet utbetalt kontant rett etter kamp. Godtgjørelse utbetales samtidig som de ordinære lønnsutbetalingene foretas i Snarøya Sportsklubb.

Ved utbetaling til dommer for utført dømming er det nødvendig med en standardisert dommerregning som viser dato, dommerens fulle navn, beløp og eventuelt dommerens signatur for mottak av pengene.

Dommerregning ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

Arbeidsgiveravgift

Det beregnes og innrapporteres arbeidsgiveravgift av all lønn når totale lønnsutbetalinger eller lønn per ansatt overstiger beløpsgrensen for arbeidsgiveravgift.

REVISJON

Snarøya Sportsklubb gjennomfører revisjon av regnskapet minimum en gang per år. I tillegg gjør revisor en jobb i forbindelse med ulike typer pliktig rapportering.

Snarøya Sportsklubb har engasjert følgende registrerte/statsautoriserte revisor:

Grant Thornton Norway

 

Mal for valgt revisors revisjonsberetning og sjekkliste for valgt revisor ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

KONTROLLKOMITÉ

 

Snarøya Sportsklubb har valgt følgende til Snarøya Sportsklubbs kontrollkomite:

_____________________________

_____________________________

Kontrollkomiteen går gjennom Snarøya Sportsklubbs regnskap minimum en gang per år.

Mal for kontrollkomiteens beretning og sjekkliste for kontrollkomiteen ligger som vedlegg til Snarøya Sportsklubbs økonomihåndbok.

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123